Zeven fases van de mystieke weg

~Kees Voorhoeve

De mystieke weg heeft als doel in contact te komen met de Heilige. We leren ons te openen voor de Goddelijke Inspiratie. De mens heeft de opdracht zich af te stemmen op deze Bron van het leven en helemaal ontvankelijk te zijn, zodat de Zielekracht in ons hart geboren kan worden. Het is een intense ervaring: Ik ben, Ik leef !

Hoe meer we luisteren naar deze Stem van de Stilte, hoe meer onze levenshouding zal veranderen: niet meer egocentrisch gericht, maar open en doorschijnend, levend vanuit het hart. Het betreft een omkering, een omslag. Het is een regeneratieproces. Regeneratie betekent vernieuwing en verwijst naar het ‘herboren worden’ van de innerlijke mens. Wijsheid en compassie stromen dan door ons heen en geven richting aan ons leven. We zien de werkelijkheid vanuit een Goddelijk Licht.

Bij het bestuderen van dit mystieke omkeringsproces zijn duidelijke fases of stadia te ontdekken. Het getal zeven speelt hierbij een belangrijke rol. In verschillende tradities zijn zeven fases van regeneratie te onderscheiden. Theresa van Avila spreekt in haar mystieke werken over zeven paleizen. Het gaat hierbij om de zeven verblijven van de innerlijke burcht van de Ziel te exploreren en zodoende de heerlijkheid van de Heilige te aanschouwen. De mysticus Emanuel Swedenborg beschrijft zeven stadia van wedergeboorte in correspondentie met de zeven scheppingsdagen van Genesis. Het betreft hier een ontdekkingsreis waarin de hemelse mysteriën stap voor stap onthuld kunnen worden. In de traditie van de theosofie van H.P. Blavatsky wordt de wet van zeven in relatie gebracht met de ontwikkeling van de kosmos en de mens waarbij het principe van universele Broeder- en Zusterschap volledig tot uitdrukking kan komen. En zo zijn er nog vele correspondenties met het getal zeven te ontdekken.

1ste fase 

Als we het pad van ontwaken of regeneratie gaan bewandelen is de persoonlijkheids-structuur in het begin van deze nieuwe ontdekkingsreis nog dominant aanwezig. In vergelijking met de volwassen-structuur van de persoonlijkheid bevindt de Ziel zich in deze 1ste fase nog in een babystadium. De sfeer van de Ziel is woest en ledig. De mystieke weg begint in duisternis. We zijn werkelijk een kind van de aarde. De mens is volkomen gehecht aan het aardse leven. We leven in fascinatie. Het is een diffuse en chaotische ervaring. De persoonlijkheid leeft van identificatie en bezitsdrang waardoor de Ziel nog sluimerend op de achtergrond aanwezig is, onbewust in ons hart verscholen.

De centrale oefening van ‘aandacht en aanwezig zijn’ speelt in deze fase een belangrijke rol om de Ziel meer en meer wakker te maken. Het gaat om aandachtig te kijken en gewaar te zijn bij wat er gebeurt, zonder meegezogen te worden door allerlei fascinaties. Probeer daarbij de werkelijkheid te zien als een uitdrukking van de Heilige, als een Theofanie, een verschijning van het Goddelijke. De Heilige laat Zijn/ Haar aangezicht zien: de wereld van de aardse verschijnselen komt in het Heilige Licht te staan. Het Schone verschijnt in de natuur, in de lucht, in een vogel die voorbij vliegt, in een mens die lacht. Kortom: zien, horen, ruiken, proeven en betasten van het Koninkrijk Gods. We dienen elke ervaring serieus te nemen zowel het zintuiglijke, het psychologische als het spirituele. Durf daarbij je eigen referentiekader tussen haakjes te zetten. Dat wil zeggen: opzij zetten van bekende methodes, vooroordelen en veronderstellingen, zo puur mogelijk observeren en deelnemen, eerlijk en zo dicht mogelijk bij de eigen ervaring blijven en werkelijk zoeken naar het wezen van de dingen. Vervolgens stellen we belangrijke vragen: Wie ben ik fundamenteel? Hoe kan ik wakker worden? Wat toont zich werkelijk? Wat is de kwaliteit van mijn handelen?

We zijn op zoek naar zelfkennis en richten ons naar de Heilige voor de antwoorden. We worden ontvankelijk en proberen ons zo veel mogelijk te openen. We gaan op zoek naar de juiste resonantie, Hemels voedsel ontvangend. De diepe mysteriën worden geopenbaard. Het geeft veel enthousiasme en motivatie. Direct geraakt in ons hart, stromen we over van levensvreugde. Verschillende Hemelse zaden worden aangeraakt. Er ontstaat een diep vertrouwen en ik zeg met veel overtuiging ‘Ja’ tegen de mystieke weg.